جزییات مقاله 2

تست1

 
تست1

تست

 
معرفی: داروسازی شهید قاضی که در شهرک صنعتی عالی نسب تبریز واقع است در سال ۳۶ تاسیس شد و از سال ۰۷ با هدف تولید انواع محلول های تزریقی، شستشو و آمپول مقطر تزریقی)انسانی و دامی( تولید خود را آغاز کرد. دقاضی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محلول های تزریقی شناخته شده است. شایان ذکر است بیش از ۰۷ درصد از تولید سرم کشور در این واحد تولید میشود. از آنجایی که شرکت فرآورده های تزریقی ایران)دفرا( نیز محصوالت مشابه داروسازی شهید قاضی را تولید میکند به مقایسه آماری این دو شرکت نیز پرداخته شد. بررسی مقدار تولید و فروش ترکیب محصوالت شرکت ها در سبد محصوالت در جدول زیر نمایش داده شده است همانطور که مشاهده میکنیم، عمده ترین محصوالت هر دو شرکت سرم ۰۷۷ و ۰۷۷۷ سی سی میباشد.

تست

 

معرفی: داروسازی شهید قاضی که در شهرک صنعتی عالی نسب تبریز واقع است در سال ۳۶ تاسیس شد و از سال ۰۷ با هدف تولید انواع محلول های تزریقی، شستشو و آمپول مقطر تزریقی)انسانی و دامی( تولید خود را آغاز کرد. دقاضی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محلول های تزریقی شناخته شده است. شایان ذکر است بیش از ۰۷ درصد از تولید سرم کشور در این واحد تولید میشود. از آنجایی که شرکت فرآورده های تزریقی ایران)دفرا( نیز محصوالت مشابه داروسازی شهید قاضی را تولید میکند به مقایسه آماری این دو شرکت نیز پرداخته شد. بررسی مقدار تولید و فروش ترکیب محصوالت شرکت ها در سبد محصوالت در جدول زیر نمایش داده شده است همانطور که مشاهده میکنیم، عمده ترین محصوالت هر دو شرکت سرم ۰۷۷ و ۰۷۷۷ سی سی میباشد.

تست

 

معرفی: داروسازی شهید قاضی که در شهرک صنعتی عالی نسب تبریز واقع است در سال ۳۶ تاسیس شد و از سال ۰۷ با هدف تولید انواع محلول های تزریقی، شستشو و آمپول مقطر تزریقی)انسانی و دامی( تولید خود را آغاز کرد. دقاضی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محلول های تزریقی شناخته شده است. شایان ذکر است بیش از ۰۷ درصد از تولید سرم کشور در این واحد تولید میشود. از آنجایی که شرکت فرآورده های تزریقی ایران)دفرا( نیز محصوالت مشابه داروسازی شهید قاضی را تولید میکند به مقایسه آماری این دو شرکت نیز پرداخته شد. بررسی مقدار تولید و فروش ترکیب محصوالت شرکت ها در سبد محصوالت در جدول زیر نمایش داده شده است همانطور که مشاهده میکنیم، عمده ترین محصوالت هر دو شرکت سرم ۰۷۷ و ۰۷۷۷ سی سی میباشد.

تست

 

معرفی: داروسازی شهید قاضی که در شهرک صنعتی عالی نسب تبریز واقع است در سال ۳۶ تاسیس شد و از سال ۰۷ با هدف تولید انواع محلول های تزریقی، شستشو و آمپول مقطر تزریقی)انسانی و دامی( تولید خود را آغاز کرد. دقاضی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محلول های تزریقی شناخته شده است. شایان ذکر است بیش از ۰۷ درصد از تولید سرم کشور در این واحد تولید میشود. از آنجایی که شرکت فرآورده های تزریقی ایران)دفرا( نیز محصوالت مشابه داروسازی شهید قاضی را تولید میکند به مقایسه آماری این دو شرکت نیز پرداخته شد. بررسی مقدار تولید و فروش ترکیب محصوالت شرکت ها در سبد محصوالت در جدول زیر نمایش داده شده است همانطور که مشاهده میکنیم، عمده ترین محصوالت هر دو شرکت سرم ۰۷۷ و ۰۷۷۷ سی سی میباشد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.