جدیدترین اخبار شرکت

خرید عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش در سامانه اکسیر
خرید عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش در سامانه اکسیر
در عرضه اولیه جدید به این روش کارگزاری هیچ نقشی را در تعیین تعداد تخصیص سهم به مشتری همانند گذشته ندارد و مشتریان حقیقی توانایی سفارش خرید و فروش را در زمان
ادامه ...
خرید عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش در سامانه اکسیر
خرید عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش در سامانه اکسیر
در عرضه اولیه جدید به این روش کارگزاری هیچ نقشی را در تعیین تعداد تخصیص سهم به مشتری همانند گذشته ندارد و مشتریان حقیقی توانایی سفارش خرید و فروش را در زمان
ادامه ...

NAV صندوق ها به تاریخ 29 مرداد 97

گستر ش فردای ایرانیان : 1,008,847

 

تجربه ایرانیان : 4,823,734

جدیدترین تحلیل و گزارش ها

تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

NAV صندوق ها به تاریخ 29 مرداد 97

گستر ش فردای ایرانیان : 1,008,847

 

تجربه ایرانیان : 4,823,734